Chi cục TCĐLCL TP.HCM đẩy mạnh hoạt động năng suất chất lượng

Chi cục TCĐLCL TP.HCM đẩy mạnh hoạt động năng suất chất lượng

 Admin

Trong 10 tháng đầu năm 2017, Chi cục TCĐLCL TP.HCM đã thực hiện nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp về năng suất chất lượng.

Theo như Báo cáo của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP. HCM mới đây thì trong 10 tháng đầu năm nay đơn vị đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động liên quan đến lĩnh vực năng suất chất lượng cho các doanh nghiệp trong toàn địa bàn Thành Phố.

Đối với Dự án ”Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020” năm 2017 (Dự án 9), Chi cục đang hoàn tất công tác Điều tra khảo sát nhu cầu của doanh nghiệp; công tác Điều tra, khảo sát, chẩn đoán hiện trạng năng suất chất lượng của doanh nghiệp; công tác Đánh giá hiệu quả chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo.

Về nhiệm vụ khoa học công nghệ thì Chi cục TCĐLCL TP.HCM đã chọn xét chọn ra 15 nhiệm vụ cho 11 Doanh Nghiệp và vẫn còn đang tiếp tục triển khai nhiệm vụ này.

 Chi cục TCĐLCL TP.HCM đẩy mạnh hoạt động năng suất chất lượng 

Tháng 9 vừa qua Chi cục đã họp Hội đồng sơ tuyển đề xuất lên Hội đồng Quốc gia về các doanh nghiệp đạt giải năm 2017 sẽ bao gồm có 3 giải Bạc và 3 giải Vàng cho Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG),

Về việc áp dụng tiêu chuẩn ISO thì chi cục đã kiểm tra và hoàn tất 32 Ủy ban nhân dân quận huyện và các cơ quan chuyên môn và tiếp tục triển khai công tác kiểm tra theo chế độ báo cáo đối với các cơ quan đơn vị theo Kế hoạch kiểm tra, khảo sát tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017.

Kết quả kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính theo chuyên đề của Đoàn kiểm tra, khảo sát số 4 năm 2017 đã được báo cáo cho Sở Nội vụ.

Theo VIETIQ

Gọi ngay