Cấp bách thực hành Trách Nhiệm Xã Hội - KNA

 Admin

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp cũng là cam kết đạo đức của giới kinh doanh về sự đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội bằng cách nâng cao đời sống của lực lượng lao động và gia đình họ, đồng thời nó mang lại các phúc lợi cho cộng đồng và xã hội. Thực tế cho thấy, khi thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, sẽ cải thiện tình hình tài chính, giảm chi phí hoạt động, nâng cao uy tín, quản lý rủi ro và giải quyết khủng hoảng tốt hơn, thúc đẩy cam kết với người lao động, quan hệ tốt với Chính phủ và cộng đồng, tăng năng suất… Bên cạnh đó nếu người lao động có các điều kiện môi trường làm việc thuận lợi sẽ thúc đẩy họ làm việc tốt hơn tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận với thị trường thế giới, mở rộng thị trường cho sản phẩm của mình”. Xét trong phạm vi môi trường kinh doanh thì những gì doanh nghiệp nhận được ngày mai là kết quả tất yếu của những quyết định kinh doanh của ngày hôm nay. Sự tồn vong của doanh nghiệp không chỉ do chất lượng của bản thân các sản phẩm dịch vụ cung ứng mà còn chủ yếu do phong cách kinh doanh của doanh nghiệp. Hành vi ứng xử của các doanh nghiệp trong mối quan hệ với cán bộ, công nhân viên, người lao động, cổ đông, với môi trường, với cộng đồng sẽ thể hiện tư cách của doanh nghiệp, và chính tư cách ấy tác động trực tiếp đến sự thành bại của tổ chức.

Nhìn chung TNXH được hiểu là cách thức một doanh nghiệp đạt được sự cân bằng về khía cạnh kinh tế, môi trường và xã hội. Cụ thể các vấn đề: quản lý môi trường, sinh thái, nguồn cung ứng nguyên liệu có trách nhiệm, sự tham gia của các bên liên quan đến hoạt động của DN, tiêu chuẩn lao động và điều kiện lao động, lợi ích của người lao động và cộng đồng, các vấn đề công bằng xã hội, bình đẳng giới, quyền con người, quản trị tốt, và các biện pháp chống tham nhũng.

Các tiêu chuẩn mới chuyên biệt hiện nay luôn tích hợp cả phần kỹ thuật và xã hội với nhau như: Tiêu chuẩn Bsci, tiêu chuẩn Sedex, tiêu chuẩn Ctpat, Wrap, SA 8000,... Nhận định về TNXH cũng được diễn giải với quá nhiều dạng tiêu chuẩn, mỗi thị trường đòi hỏi mỗi tiêu chuẩn khác nhau là gánh nặng đối với doanh nghiệp, tốn chi phí đánh giá chứng nhận. Trong lúc, thực hành tiêu chuẩn xã hội và tiêu chuẩn kỹ thuật là hoàn toàn khác nhau. Việc gộp chung và xem như môt xu hướng trong kinh doanh, một dạng rào cản kỹ thuật hay một trào lưu quảng bá sản phẩm theo thị hiếu người tiêu dùng trước các vấn đề thời sự môi trường, xã hội đều không đúng.

Yếu tố trước tiên đặt ra là người chủ DN có muốn điều hành hệ thống sản xuất của mình không phải chạy theo mục tiêu lợi ích mà còn phục vụ những giá trị đạo đức, nhân sinh. Trước hết là đảm bảo các điều kiện cơ bản về môi trường lao động và đời sống công nhân, trong doanh nghiệp, kế đến môi trường và xã hội. Các tham số định tính hay định lượng qui định bởi luật hay tiêu chuẩn cụ thể chỉ mang giá trị tham khảo. Ý nghĩa thực sự của việc thực hành TNXH là tính hiệu quả và giá trị mang lại bao gồm cả giá trị tinh thần, sự hài lòng, sự tôn trọng, là chỉ số hạnh phúc… của tất cả hệ thống cùng tham gia thực hiện TNXH và của cả chuỗi cung ứng hay tất cả các thành viên các đối tác thị trường thương mại tự do như EU.

Thực hành TNXH cũng là một dạng đầu tư vào giá trị lòng tin ở con người, mang tính quảng bá xây dựng hình ảnh cho DN. Nhiều lãnh đạo DN tuyên bố tầm nhìn sứ mệnh, mục tiêu xã hội, chính sách gắn kết lao động, chăm lo đời sống tinh thần cho nhân viên đó chính là thực hành TNXH và đem lại lợi ích nhiều mặt cho DN.

Cần tổ chức các khóa đào tạo xây dựng năng lực cho cán bộ chuyên trách thực hành TNXH ở các cơ quan chuyên trách, công đoàn, hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức tư vấn, cơ sở giáo dục dạy nghề. Cụ thể ở các doanh nghiệp thủy sản, cần nghiên cứu cải thiện môi trường làm việc giải tỏa áp lực về thể chất (tư thế đứng, chất lượng không khí, nghỉ giữa giờ, nhà vệ sinh, thông gió, lọc khử mùi, xử lý chất thải theo hướng biogas…) và về mặt tinh thần công nhân (tính nhận diện cá nhân, đại diện đoàn hội, giao tiếp xã hội…). Chia sẻ lan tỏa các thực hành tốt ở một số nơi như phòng dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe. Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông để cộng đồng vào cuộc giải quyết thách thức và nhân rộng các kết quả. Trách nhiệm xã hội là xu thế tất yếu và mang tính toàn cầu, thực hiện trách nhiệm xã hội là tăng khả năng cạnh tranh và hội nhập quốc tế, không mâu thuẫn với lợi ích kinh tế của doanh nghiệp. Vai trò của Chính phủ trong việc thúc đẩy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là phải tạo ra môi trường pháp luật hoàn chỉnh, một sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp; cung cấp thông tin, tư vấn, hướng dẫn và ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích đối với doanh nghiệp; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện tốt hơn các yêu cầu của Bộ luật Lao động, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư; quản lý, nâng cao tiêu chuẩn lao động và thúc đẩy cạnh tranh, tạo điều kiện hoàn thiện và nâng cao tiêu chuẩn lao động theo xu hướng quốc tế. Còn vai trò của Thanh tra lao động là giúp doanh nghiệp hiểu đúng pháp luật lao động; thực hiện phương thức thanh tra viên lao động phụ trách vùng và phiếu tự kiểm tra pháp luật lao động; tăng tần suất thanh tra, xử lý nghiêm các doanh nghiệp không chấp hành tự kiểm tra, báo cáo; tổ chức đào tạo, huấn luyện cho chủ sử dụng lao động về quản lý rủi ro trong sản xuất và tổ chức triển khai công tác bảo hộ lao động trong các doanh nghiệp. Những kết quả này sẽ hỗ trợ cho việc thực hiện chiến lược trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, đồng thời tăng cường vai trò như liên kết nỗ lực của tất cả các bên liên quan, tạo nền tảng cho việc xoá đói giảm nghèo và tăng trưởng bền vững trong tương lai. Tăng cường trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp lại càng có ý nghĩa đối với nền kinh tế đang phát triển trong quá trình mở cửa và hội nhập.

Theo: KNA 

Gọi ngay