Đào tạo OHSAS 18001 sang ISO 45001

Đào tạo OHSAS 18001 sang ISO 45001

 Admin

ISO 45001:2017 Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp

1. Kế hoạch phát triển của ISO 45001:2017

- 7/2014 CD Dự thảo 1

- 3/2015 CD Dự Thảo 2

- 1/2016  DIS 1 Bản nháp quốc tế 1

- 1/2017 DIS Bản nháp quốc tế 2

- 9/2017 FDIS Bản nháp quốc tế cuối cùng

- 12/2017 ISO 45001:2017 Công bố chính thức

2. Các Bước Chuyển Đổi OHSAS 18001 SANG ISO 45001

Các bước

Nội dung chuyển đổi

Bước 1

Khảo sát hệ thống và kế hoạch thực hiện

Bước 2

Khảo sát hệ thống và kế hoạch thực hiện

Bước 3

Thông tin văn bản

Bước 4

Áp dụng vận hành

Bước 5

Đánh giá nội bộ

Bước 6

Xem xét lãnh đạo

Bước 7

Rà soát hệ thống

Bước 8

Rà soát hệ thống

 

3. So sánh cấu trúc ANNEX SL với ISO 45001:2017

   ISO 45001:2017 có cấu trúc tương đồng với ANNEX

ANNEX

ISO 45001:2017

1. Phạm vi

1. Phạm vi

2. Tài liệu viện dẫn

2. Tài liệu viện dẫn

3. Thuật ngữ và định nghĩa

3. Thuật ngữ và định nghĩa

4. Bối cảnh của tổ chức

4. Bối cảnh của tổ chức

5. Sự lãnh đạo

5. Sự lãnh đạo và tham gia của người lao động

6. Hoạch định

6. Hoạch định

7. Hỗ trợ

7. Hỗ trợ

8. Điều hành

8. Điều hành

9. Đánh giá thực hiện

9. Đánh giá thực hiện

10. Cải tiến

10. Cải tiến


KNA Cert, hỗ trợ đào tạo iso 9001chứng nhận iso 9001

Liên hệ hotline: 093.2211.786

Email: salesmanager@knacert.com

Gọi ngay