Chứng nhận hợp quy

Danh mục nhóm sản phẩm VLXD chứng nhận hợp quy

Ngày 15/9, Bộ Xây dựng đã có Thông tư số 15/2014/TT-BXD ban hành QCVN 16:2014 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng”.

Chi tiết

Hợp quy nhóm sản phẩm sứ vệ sinh

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu phải kê khai đúng chủng loại sản phẩm sứ vệ sinh phù hợp với danh mục sản phẩm quy định tại Phần 2 của QCVN 16-2014/BXD. Tên sản phẩm nêu tại các Bảng trong Phần 2 được quy định theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN).

Chi tiết

Chứng nhận hợp quy cửa sổ và cửa đi

Cửa sổ,cửa đi là vật liệu xây dựng bắt buộc phải chứng nhận hợp quy theo quy định tại QCVN 16;2014/BXD, nhằm đảm bảo chất lượng đối với nhóm sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng sản xuất trong nước hay nhập khẩu trước khi lưu thông trên thị trường.

Chi tiết

Chứng nhận hợp quy sản phẩm clanhke xi măng và xi măng

Căn cứ theo QCVN 16:2014/BXD và thông tư số 01/2010/TT-BTD của Bộ Xây dựng, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng về xi măng bắt buộc phải chứng nhận hợp quy clanhke xi măng và xi măng nếu muốn đưa các sản phẩm này hoạt động trên thị trường.

Chi tiết

Hợp quy nhóm sản phẩm cốt liệu cho bê tông và vữa

Phụ gia cho bê tông và vữa là các chất được đưa vào trong quá trình sản xuất bê tông và vữa để đạt được chỉ tiêu chất lượng yêu cầu nhưng không gây ảnh hưởng xấu đến tính chất của hỗn hợp bê tông, bê tông, vữa sau khi đóng rắn và cốt thép trong bê tông

Chi tiết

Hợp quy sản phẩm gạch, đá ốp lát

Nhóm sản phẩm gạch, đá ốp lát nằm trong danh mục sản phẩm vlxd phải chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng theo quy định tại phần 2 QCVN 16:2014/BXD. Theo quy định tại Phần 2 QCVN 16:2014/BXD nêu rõ nhóm sản phẩm gạch, đá ốp lát khi lưu thông trên thị trường phải có giấy Chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy.

Chi tiết

Đào tạo - Chứng nhận Hợp quy sản phẩm sơn

Tại Phần 2 của QCVN 16:2014/BXD  có quy định về các sản phẩm sơn, vật liệu chống thấm và vật liệu xảm khe cả các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu phải kê khai đúng chủng loại. Các chủng loại được thống kê dưới bảng sau, theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN)

Chi tiết

Đào tạo - Chứng nhận Hợp quy thức ăn chăn nuôi

Ngày 25/12/2009 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Thông tư số 81/2009/TT-BNNPTNT ban hành 04 quy chuẩn về thức ăn chăn nuôi. Qua đó chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi sẽ có trên một số loại sau:

Chi tiết

Chứng nhận Hợp quy bao bì thực phẩm

Bao bì, dụng cụ chứa đựng thực phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu phải đáp ứng các điều kiện về an toàn thực phẩm. Chính vì vậy, bao bì, dụng cụ chứa đựng thực phẩm phải xin giấy phép Công bố hợp quy hoặc Công bố phù hợp quy định An toàn thực phẩm do Cục An toàn thực phẩm cấp giấy phép

Chi tiết
Gọi ngay